تیم پیکسل پرفکت

حسین صدیقی
توسعه دهنده بک اند

سید سجاد نظری
توسعه دهنده فرانت اند و اسکرام مستر

محمد مهدی رشیدی
توسعه دهنده فرانت اند